วิสัยทัศน์/พันธกิจ

jareeya
673 view
4 ก.พ. 2565 15:49 น.

วิสัยทัศน์ 
สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม
“Promoting a fair society based on equality”
ยุติธรรมสร้างสุข “ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”

ค่านิยมร่วมขององค์กร
“ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม”

พันธกิจ
1. กำหนดนโยบายและแผน ทิศทางการพัฒนา และบูรณาการงานยุติธรรม
2. ให้บริการงานยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม
3. พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดให้เป็นคนดี และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข
4. สนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
5. บูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบเพื่อให้สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด

อำนาจหน้าที่
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมไว้ว่า “ให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมเสริมสร้างและอำนวยความยุติธรรมในสังคม และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม”

สัญลักษณ์ประจำกระทรวงยุติธรรม
ดอกไม้ประจำกระทรวงยุติธรรม ดอกบัวขาว สัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมอันบริสุทธิ์
ต้นไม้ประจำกระทรวงยุติธรรม ต้นสนฉัตร สัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมที่เป็นแกนหลักแห่งความคิด ในการยืนหยัดในหน้าที่ที่จะอำนวยความยุติธรรมอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
ศาลางกลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032 322 647
โทรสาร 032 322 648
Facebook : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี