วิสัยทัศน์/พันธกิจ

jareeya
402 view
4 ก.พ. 2565 15:49 น.

วิสัยทัศน์ 
สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม
“Promoting a fair society based on equality”
ยุติธรรมสร้างสุข “ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”

ค่านิยมร่วมขององค์กร
“ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม”

พันธกิจ
1. กำหนดนโยบายและแผน ทิศทางการพัฒนา และบูรณาการงานยุติธรรม
2. ให้บริการงานยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม
3. พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดให้เป็นคนดี และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข
4. สนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
5. บูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบเพื่อให้สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
ศาลางกลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032 322 647
โทรสาร 032 322 648
Facebook : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี