สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2566 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา แบ่งเป็นผู้เสียหายจำนวน 41 ราย จำเลย 2 ราย กรณีผู้เสียหาย พิจารณาอนุมัติช่วยเหลือผู้เสียหาย 19 ราย ยกคำขอ 15 ราย งดจ่าย 7 ราย ชะลอ 0 ราย กรณีจำเลย พิจารณาอนุมัติช่วยเหลือจำเลย 1 ราย ยกคำขอ 1 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,034,074.50 บาท โดยมีนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการประชุม และ พ.ต.ท วัชรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี ฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมเล็ก (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
ศาลางกลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032 322 647
โทรสาร 032 322 648
Facebook : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี