สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา แบ่งเป็นผู้เสียหายจำนวน 30 ราย จำเลย 0 ราย กรณีผู้เสียหาย พิจารณาอนุมัติช่วยเหลือผู้เสียหาย 24 ราย ยกคำขอ 4 ราย งดจ่าย 2 ราย ชะลอ 0 ราย กรณีจำเลย พิจารณาอนุมัติช่วยเหลือจำเลย ยกคำขอ 0 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,267,051.00 บาท โดยมีนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการประชุม และ พ.ต.ท วัชรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี ฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมเล็ก (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
ศาลางกลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032 322 647
โทรสาร 032 322 648
Facebook : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี