สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี โดย พันตำรวจโท วัชรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรีครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑/๒๕๖๖ และพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๖ ทั้งนี้ได้ดำเนินตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
ศาลางกลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032 322 647
โทรสาร 032 322 648
Facebook : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี