ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี

จรรยาข้าราชการ

supakorn.v
267 view
จรรยาข้าราชการ

จรรยาข้าราชการ

วัฒนธรรมองค์กร

supakorn.v
186 view

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร
แนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขการทุจริต

แนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขการทุจริต

ผลการประเมิน ITA ของจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการประเมิน ITA ของจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
ศาลางกลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032 322 647
โทรสาร 032 322 648
Facebook : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี