รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
ศาลางกลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032 322 647
โทรสาร 032 322 648
Facebook : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี